Missie en visie

Opdrachtverklaring

Samen wonen
Samen leven
Zorgen voor elkaar
Met hart en ziel

Onze missie

Huize Vogelzang is van oorsprong een klooster binnen de Congregatie van de Zusters van de Heilige Jozef van Brugge.

Huize Vogelzang stelt zich tot doel de bewoners een aangename en comfortabele woonomgeving aan te bieden, waarbij wij de nodige accenten leggen op “wonen”, “leven” en “zorgen voor elkaar”.  

In een karaktervolle en huiselijke setting bieden wij een professionele dienstverlening aan, die zoveel mogelijk op uw maat is afgestemd.

De organisatie wordt vanuit de christelijke inspiratie uitgebouwd in dienst van de bewoners en hun familie en met respect voor eenieders geloofsovertuiging.

Onze visie

Meer dan een zorgcentrum wil Huize Vogelzang een huis zijn waar zorgbehoevende bewoners zich thuis voelen.

We willen “samen wonen”, “samen leven” en “zorgen voor elkaar” … en dit met hart en ziel.

We willen dit doen door :

  • Een thuis aan te bieden waar je geborgenheid en veiligheid voelt en waar echt naar je geluisterd wordt.
  • Een huis te zijn waar goede zorg met respect voor ieders eigenwaarde ontvangen wordt.
    Respect voor de andere, maar ook zelfrespect vormen de basis van waardigheid en kunnen enkel in dialoog nagestreefd worden.
  • Een doelmatige en geïntegreerde zorgverlening in de brede zin aan te bieden.
  • De inspraak van de bewoners en hun familie te benutten om een ‘thuis’-situatie beter na te streven. Zowel de gebruiker als de hulpverlener gaan vanuit even-waardigheid het gesprek aan over wat mogelijk is. Zo wordt ons huis een plaats waar mensen geborgen mogen zijn en hun leven kunnen voltooien.
  • De motivering van en voortdurende efficiënte samenwerking tussen alle medewerkers en vrijwilligers te bevorderen. We willen veiligheid en openheid bieden waarbinnen de zorgverlener kritisch en zelfverantwoordelijk zijn eigen plaats binnen het team en de organisatie kan opnemen. Ook hier wordt in dialoog gezocht naar een optimale zorg- en dienstverlening, in zover de doelstellingen van de organisatie gerespecteerd worden.
  • De aangeboden dienstverlening in een maatschappelijke context te plaatsen. We zien het als onze opdracht ons huis en dienstverlening, waar mogelijk, beschikbaar te stellen voor de buurt.
  • In dialoog met de overheid blijven zoeken naar antwoorden op de vele maatschappelijke noden, binnen een gezond financieel kader.
Vogelzang August 2020 (1 Van 1) 7
Vogelzang August 2020 (1 Van 1) 6
Vogelzang August 2020 (1 Van 1) 9
Vogelzang August 2020 (1 Van 1) 27